Skip to main content

Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest WTW Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34a (dalej WTW).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z Twoim kontaktem telefonicznym lub wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną lub wystosowaniem zapytania w innej formie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie komunikacji z osobami, które wystąpiły do WTW z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do prawidłowej komunikacji pomiędzy Tobą a WTW.
WTW będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WTW. Dane osobowe mogą być udostępnione również innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa oraz do spółek z grupy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem WTW jest zapewnienie utrzymania relacji biznesowych oraz prawidłowego wykonywania umów.
Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe, tj. jeżeli Komisja Europejska uznała, że takie państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub jeżeli odbywa się to w oparciu o mechanizmy zapewniające równoważny stopień ochrony, przede wszystkim Standardowe Klauzule umowne lub Wiążące Reguły Korporacyjne. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach, kopię danych lub informacje o miejscu udostępniania danych skontaktuj się z nami w sposób podany na końcu niniejszej klauzuli informacyjnej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych na czas wymiany wiadomości między Tobą a WTW, jednak nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Onysyk
e-mail: Ochronadanych-wtwc@willistowerswatson.com
WTW Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 34a

 

Kontakt