Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Koronawirus a moje
oszczędności emerytalne

Koronawirus - co to znaczy dla moich oszczędności emerytalnych

Poza potencjalnym wpływem koronawirusa na zdrowie i społeczeństwo na całym świecie, niewielu z Was pominęło w codziennych wiadomości informacje o tym, jak reagują rynki finansowe. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami dużo większej zmienności, w tym kilku gwałtownych spadków na światowych rynkach akcji.

Dlaczego rynki są tak niestabilne?

Rynki inwestycyjne nie lubią niepewności. Koronawirus niewątpliwie spowodował wiele niepewności i potencjalnie może mieć bardzo duży wpływ finansowy. Na przykład popyt na pewne produkty i usługi, takie jak podróże i hotelarstwo, drastycznie spadł.

Rynki finansowe również odczuły skutki poprzednich wybuchów epidemii wirusów (takich jak SARS), a po okresie niepewności odzyskały równowagę. Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz w przypadku koronawirusa, ale nie wiemy, jak długo ta niepewność może potrwać, ani ile minie czasu zanim powróci stabilność.

Jaki jest wpływ na moją emeryturę?

Jako członek planu emerytalno-oszczędnościowego prawdopodobnie zauważyłeś, że wartość Twoich oszczędności emerytalnych ostatnio spadła. Długoterminowe aktywa, takie jak akcje i fundusze zdywersyfikowanego wzrostu, prawdopodobnie uległy znacznemu spadkowi. Inne rodzaje opcji inwestycyjnych, takie jak obligacje lub środki pieniężne, najprawdopodobniej nie odczuły aż tak negatywnego wpływu. Niektóre fundusze obligacyjne mogły nawet odnotować krótkoterminowe zyski.

Obserwowanie spadku wartości oszczędności emerytalnych może być bardzo niekomfortowe - szczególnie, jeśli jesteśmy blisko emerytury. Jest jednak wiele czynników, o których należy pamiętać.

  1. Oszczędności emerytalne powinny być postrzegane jako inwestycja średnio i długoterminowa. Rynki kapitałowe odnotowały w przeszłości znaczne spadki, na przykład po kryzysie finansowym z 2008 r. ale po nim nastąpiło silne ożywienie;
  2. Zachowaj spokój - krótkoterminowe decyzje mogą pogorszyć sytuację w dłuższej perspektywie;
  3. Fundusze Zdefiniowanej Daty mają na celu zmniejszenie podatności na zmienność w miarę zbliżania się do emerytury. Strategie te mają tendencję do inwestowania w obligacje i gotówkę lub w bardziej zdywersyfikowany zbiór funduszy inwestycyjnych;
  4. Jeśli Ty i Twój pracodawca wpłacacie składki do planu emerytalno-oszczędnościowego, podczas gdy fundusze inwestycyjne straciły na wartości, będziecie nadal nabywać jednostki inwestycyjne tych funduszy po niższych cenach. Oznacza to, że Twoje składki kupują więcej jednostek inwestycyjnych niż wcześniej.

Co jeśli jestem bliski przejścia na emeryturę?

Jeśli nie dokonałeś własnego wyboru strategii inwestycyjnej, większość oszczędności emerytalnych jest inwestowana w strategię domyślną Funduszy Zdefiniowanej Daty. Strategie te zaprojektowane są w taki sposób, aby zapewnić określony poziom ochrony w okresie przed przejściem na emeryturę.

Ostatnie wahania na rynku finansowym przypominają o potrzebie uświadomienia sobie celu swojego planu emerytalno-oszczędnościowego oraz skontrolowania, czy jest on odpowiedni dla naszych celów emerytalnych.

Co powinienem zrobić?

Nie musisz podejmować żadnych działań. Ta wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Dobrym pomysłem jest jednak regularne przeglądanie swoich oszczędności emerytalnych i zrozumienie możliwości, które są dostępne w planie emerytalnym.

Życzymy zdrowia i najlepszych decyzji

Zespół Willis Towers Watson

 

Coronavirus and my retirement savings

Coronavirus – what does it mean for my pension savings

As well as the potential health and social impact of the Coronavirus around the world, few of you will have skipped the daily news updates on how stock markets are reacting. In recent weeks we have seen hugely increased volatility, including some sharp falls in global equity markets.

Why are markets so volatile?

The investment markets don't like uncertainty. Coronavirus has undoubtedly created a significant amount of uncertainty and could potentially have a very large financial impact – for example, demand from people for certain products and services, such as travel and hospitality, have already significantly impacted companies.

Markets were also affected during past virus outbreaks (such as SARS), and after a period of uncertainty, markets recovered. This is the most likely outcome for Coronavirus, but we don't know how long this uncertainty could last or how long a recovery could take.

How is my pension affected?

As a member of a Defined Contribution (DC) pension plan, you are likely to find that the value of your pension savings has fallen recently. Longer-term ‘growth' assets, like equities and diversified growth funds are likely to have suffered significant falls. Other types of investment options, such as bonds or cash are unlikely to have been impacted negatively. Certain bond funds may have even seen some strong short-term returns.

Seeing the value of your pension savings fall can be very uncomfortable – particularly if you're close to retirement, but there are a number of factors to bear in mind.

 1. Your pensions savings should be viewed as a medium to long-term investment. Equity markets have had significant falls in the past, for example following the 2008 financial crisis – but recovered strongly after;
 2. Stay quite – be aware that short-term decisions could make things worse;
 3. Target Date Funds aims to reduce the volatility of your savings as you get closer to retirement. These strategies tend to invest more in bonds and cash or in a more diverse mix of investments;
 4. If you and your employer are contributing into your pension, where funds have fallen in value, you will be continuing to invest in funds at lower prices. This means that your contributions buy more ‘units' than before.

What if I'm close to retirement?

Unless you've made your own investment choice, most pension savings are invested in a Target Date Fund strategy. These strategies can provide some level of protection in the period before retirement.

The recent market volatility is a strong reminder of the need to be aware of objective of your Plan and to review if it is appropriate for your retirement aims.

What do I need to do?

You do not need to take any action. This update is for information only. However, it is a good idea to regularly review your pensions savings and to understand the options that are available to you in your pension plan.

With best wishes

Willis Towers Watson Team