Towers Watson Media

Model jednoosobowego zarządzania
nie sprawdza się u inwestujących
w instrumenty dłużne z wschodzących rynków

 • Dług rynków wschodzących zyskuje na znaczeniu strategicznym na globalnych rynkach i w portfelach inwestorów
 • Klasa aktywów oferuje większy zwrot i korzyści związane z dywersyfikacją, jednak wyzwaniem okazało się skutecznie wdrażanie
 • Specjalistyczne wdrażanie daje możliwość „opanowania” każdego obszaru rynku i stworzenia lepszych rozwiązań
 •  

  Londyn, 14 października 2019 - Willis Towers Watson podkreśliła dzisiaj rosnące znaczenie instrumentów dłużnych z rynków wschodzących (EMD – Emerging Market Debt), przy coraz większych alokacjach inwestorów i trwającym atrakcyjnym potencjale pod względem zwrotu. Uznano, że nadszedł czas na ponowne spojrzenie w stronę tej klasy aktywów jednak z innej perspektywy pod względem wdrażania.

  Kraje wschodzące to duża i rosnąca część gospodarki świata, która stanowi doskonałą okazję dla właścicieli aktywów. Jednak w sytuacji gdy mniej niż 50% uczestników rynku osiąga dodatnie stopy wzrostu powyżej danych benchmarkowych nawet przed pobraniem opłat, większość inwestorów zasadniczo odczuwała rozczarowanie aktywnym podejściem inwestycyjnym na rynku dłużnym krajów wschodzących. Zdaniem Willis Towers Watson dzieje się tak dlatego, że objęcie tak szerokiej klasy aktywów przez jeden podmiot zarządzający jest dużym wyzwaniem.

  Większość inwestorów traktowała dotąd EMD jako jedną klasę aktywów, jednak Willis Towers Watson twierdzi, że w grę wchodzą co najmniej trzy odmienne klasy aktywów:

  • Dług państwowy w lokalnej walucie
  • Dług państwowy w twardej walucie
  • Dług korporacyjny w twardej walucie

  Te różne klasy aktywów wymagają szczególnych zestawów umiejętności oraz zdolności zarządzania odmiennymi cechami poszczególnych regionów – Ameryki Łacińskiej, Wschodzącej Europy, Azji, Afryki, Rynków Granicznych i Bliskiego Wschodu. Stanowi to wyzwanie dla tradycyjnego, preferowanego przez wielu modelu zarządzania, polegającego na wyznaczaniu jednego menedżera w Londynie lub Nowym Jorku.

  Willis Towers Watson uważa, że gdy inwestorzy kupują proste, skupione na benchmarkach EMD, menedżerom często nie udaje się uzasadnić pobieranych opłat inwestycyjnych oraz z trudem przychodzi im uzyskanie dostępu do najciekawszych możliwości związanych z daną inwestycją. Jako rozwiązanie, Willis Towers Watson proponuje obranie podejścia polegającego na wdrażaniu przez specjalistów. Budowanie portfela poprzez dobór najlepszych menedżerów w każdej klasie aktywów i w każdym regionie, posiadających najlepszą wiedzę i najlepsze umiejętności prowadzi do ewidentnej poprawy w ochronie przed wadami, a w szczególności do lepszego współczynnika Sharpe’a i wyższej stopy zwrotu.

  Chris Redmond, Globalny szef badań zarządczych, Willis Towers Watson powiedział: „Świat wschodzący to duża i ciągle rosnąca część światowej gospodarki, wystarczy spojrzeć na rosnące znaczenie Chin poprzez handel światowy i wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich kilku lat. EMD jest zatem coraz ważniejszą klasą aktywów, przy coraz większych alokacjach inwestorów oraz trwającym atrakcyjnym potencjale pod względem zwrotu i korzyści wynikających z dywersyfikacji.

  EMD nie są jednolite pod względem możliwości, dlatego też nie można ich ująć w jednolitym szerokim mandacie zarządzania. Uważamy, że inwestorzy powinni wziąć pod uwagę fakt, że należy zwrócić się w stronę specjalistycznego zarządzania, budowania portfela składającego się z „mistrza” w każdym obszarze rynku.”

  - KONIEC-

  O Willis Towers Watson Investments

  Działalność Willis Towers Watson’s Investments skupia się na stwarzaniu wartości finansowej dla klientów instytucjonalnych poprzez wiedzę ekspercką w dziedzinie oceny ryzyka, strategicznej alokacji aktywów, zarządu powierniczego oraz doboru osób odpowiedzialnych za zarządzanie inwestycjami. Firma skupia ponad 900 pracowników na całym świecie, świadczy usługi doradcze dla kapitału o wartości ponad 2,6 biliona dolarów oraz zarządza aktywami wartości 130 miliardów dolarów.

  O WILLIS TOWERS WATSON

  Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com.

  Kontakt dla mediów

  Guy Taylor
  Account Executive
  Peregrine Communications
  +44 (0) 20 3040 0867
  guy.taylor@peregrinecommunications.com

  Uwaga: zwroty z inwestycji mogą spadać lub wzrastać, a wyniki z przeszłości nie są wskazówką w zakresie zwrotów w przyszłości.

  Zastrzeżenie

  Towers Watson Limited (nazwa handlowa Willis Towers Watson) przygotowała ten materiał wyłącznie do celów marketingowych i nie należy go traktować jako materiał zastępujący konkretną profesjonalną poradę. W szczególności, intencją Willis Towers Watson nie jest traktowanie tej treści jako świadczenie usług doradczych w dziedzinie inwestycji, prawa, księgowości, podatków czy innego doradztwa profesjonalnego czy jakichkolwiek zaleceń, ani też używanie jej jako podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji bądź zaprzestania jakichkolwiek działań. W związku z tym, nie należy polegać na treści niniejszego materiału przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czy innych decyzji finansowych, a żadne takie decyzje nie powinny zapadać na podstawie jego treści bez uzyskania konkretnej porady.

  Niniejszy materiał oparty jest na informacjach dostępnych Willis Towers Watson w momencie jego publikacji i nie uwzględnia rozwoju wypadków, jaki nastąpił po tej dacie. Podczas przygotowania niniejszego materiału polegaliśmy na danych dostarczonych nam przez osoby trzecie. Chociaż zachowano należytą ostrożność w ocenie rzetelności tych danych, nie gwarantujemy prawidłowości ani kompletności tych danych, a Willis Towers Watson oraz podmioty stowarzyszone i ich odpowiedni dyrektorzy, urzędnicy i pracownicy nie przyjmują odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy przeinaczenia w danych przedłożonych przez jakąkolwiek osobę trzecią.
  Niniejszy materiał został ci przedstawiony wyłącznie do twojego użytku, zgodnie ze wskazanym celem. Nie można go udostępniać innym osobom bez uprzedniej zgody na piśmie ze strony Willis Towers Watson, z wyjątkiem sytuacji, w której wymaga tego prawo. W przypadku braku wyraźnej zgody na piśmie na inne postanowienia, Willis Towers Watson oraz podmioty stowarzyszone i ich odpowiedni dyrektorzy, urzędnicy i pracownicy nie przyjmują odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub poleganiu na nim lub na opiniach w nim zawartych przez osobę trzecią.
  Towers Watson Limited (nazwa handlowa Willis Towers Watson) z siedzibą w Watson House, London Road, Reigate, Surrey, RH2 9PO działa na podstawie upoważnienia wydanego przez urząd Financial Conduct Authority („FCA”) oraz podlega rozporządzeniom tego urzędu. Nasz numer w rejestrze FCA to 432886. Informację tę można sprawdzić w rejestrze FCA na stronie internetowej https://register.fca.org.uk lub kontaktując się z FCA pod numerem telefonu 0800 111 6768 lub pod adresem 12 Endeavour Square, Londyn, E20 1JN. 

  Analiza oparta jest o wskaźnik alfa w skali rocznej strategii zdenominowanych w dolarach w eVestment. 50% całości dochodu stałego z rynków wschodzących, z wyjątkiem strategii, w których benchmark nie jest dostępny lub nie jest odpowiednio porównywalny do elementów portfela lub jest gotówkowy.

  Joanna Suszczyk

  Dyrektor Marketingu

  Tel. +48 22 318 89 90

  Napisz do nas

  Joanna Suszczyk