Towers Watson Media

Podmioty zarządzające aktywami
pomijają aspekty kulturowe
stanowiące przewagę konkurencyjną

Podmioty zarządzające aktywami pomijają aspekty kulturowe stanowiące przewagę konkurencyjną

Firmy inwestycyjne powinny ponownie przeanalizować dla kogo i jak tworzą trwałą wartość.

Rynek globalny, 10 czerwca 2019 – jedynie nieliczne podmioty zarządzające aktywami prowadzą analizę i starania nakierowane na uwzględnienie aspektów kulturowych, według opracowania autorstwa Thinking Ahead Institute (TAI) pod tytułem The asset manager of tomorrow

Opracowanie sugeruje, że firmy odnoszące sukces mają świadomość faktu, że aspekty kulturowe odgrywają istotną rolę w przyciągnięciu i utrzymaniu talentów, które są siłą napędową dla dobrych wyników oraz tworzenia wartości.

Roger Urwin, światowy szef ds. rynków inwestycyjnych w Thinking Ahead Institute powiedział: „Postrzegamy kulturę jako duży wyznacznik wyróżniający sprawnie działające firmy przyszłości na rynku zarządzania aktywami. Jednak paradoksalnie, wiele firm tak sztywno stosuje precyzyjne narzędzia pomiaru, że ich strategia pomija całkowicie aspekty kulturowe, które traktowane są jako element niepoddający się kontroli. Zagrożenia z tym związane są szczególnie widoczne w momencie gdy organizacje stają w obliczu wzrostu i rewolucyjnych zmian, gdyż są one w stanie zablokować nawet dobrze działającą kulturę. W takich sytuacjach, jakość i spójność kultury można zachować jedynie poprzez poświęcenie jej większej uwagi i zwiększenie energii przywódczej.

Według analizy, różnorodność i integracja wynikają zarówno z działalności biznesowej jak i aspektu kulturowego. Działalność biznesowa opisana jest jako zwiększenie wpływu rozmaitego pochodzenia członków zespołów, w celu czerpania z głębszych przemyśleń oraz osiągania szerszych perspektyw i podejmowania bardziej przemyślanych decyzji.< Aspekt kulturowy natomiast jest opisany jako tworzenie bardziej sprawiedliwej i lepszej kultury, która wspiera motywację i dobrostan.

Roger Urwin powiedział: „Wierzymy, że różnorodność i integracja staną się w przyszłości podstawą dla kultury zarządzania aktywami.”

Publikacja podkreśla dwie inne cechy efektywnej kultury:

  • Zachowania uwarunkowane kulturowo – przywódcy aktywnie promują kulturę i zarządzają nią, pracownicy natomiast aktywnie ją przeżywają i jej doświadczają
  • Kultura zsynchronizowana z wizją i strategią – organizacje potrzebują jasnych połączeń pomiędzy tymi elementami.

Dodatkowo, zgodnie z opracowaniem, wiele firm zarządzających aktywami błędnie skupia się na planowaniu krótkofalowym - rocznym i nie wspiera zrównoważonych wartości długofalowych, narażając się na poważne ryzyko w perspektywie pięciu do dziesięciu lat. W publikacji Instytutu mowa jest o tym, że wiele podmiotów zarządzających aktywami ulega rozproszeniu wskutek krótkofalowych nacisków i tracą trwałą przewagę konkurencyjną swojej działalności, jednocześnie nie doceniając kluczowej roli jaką może odegrać silna kultura.

Opracowanie zwraca również uwagę na zakłócenia, które stanowią największe wyzwanie i jednocześnie szansę dla branży inwestycyjnej. Największymi zakłóceniami są: trudności firm inwestycyjnych z osiągnięciem dobrej marży i wzrostu; dane, technologia i rozwój sztucznej inteligencji, zmiany w konfiguracji łańcucha wartości w tej branży poprzez zastosowanie nowych strategicznych modeli relacji; jak również nowe modele opłat i związane z tym naciski.

Roger Urwin powiedział: „Z takimi zakłóceniami najskuteczniej można sobie poradzić poprzez obranie pozytywnego nastawienia kulturowego i gotowości do zmian."

Publikacja podkreśla również rosnącą potrzebę innowacji wśród zarządzających aktywami, posługiwania się metodami i rozwiązaniami wykorzystującymi wiele aktywów oraz zmiany sposobu myślenia, tak aby podejście oparte na benchmarkach zastąpić podejściem opartym na celach, zaś alokację strategicznych aktywów – podejściem całościowym do portfela.

„Podejście całościowe do portfela prowadzi cichą rewolucję w praktyce strategii inwestycyjnych, jako że jest podejściem dużo bardziej dynamicznym i zorientowanym na cele. Przewaga podejścia całościowego nad tradycyjnym sposobem myślenia opartym na benchmarkach ma olbrzymi potencjał. Jednak w większości sytuacji osiągnięcie tego potencjału wymagać będzie stawienia czoła wyzwaniom w zakresie zarządzania, zachowań oraz kultury, jak również doskonałej znajomości aspektów technicznych” – stwierdza Roger Urwin.

O Thinking Ahead Institute
Thinking Ahead Institute założono w styczniu 2015r. i jest to globalna grupa typu non-profit zajmująca się badaniami i innowacją w inwestycjach. W jej skład wchodzą zaangażowani instytucjonalni właściciele aktywów oraz usługodawcy, których celem jest wywołanie zmian i poprawa w branży inwestycyjnej na korzyść oszczędzających. Grupa ma ponad 40 członków na całym świecie i jest kontynuacją inicjatywy Thinking Ahead Group, założonej w 2002r. Więcej informacji znajdziesz na www.thinkingaheadinstitute.org.

O Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com

Kontakt dla mediów
Aryna Kastavetskaya
Peregrine Communications
+44 (0) 20 3040 0871
aryna.kastavetskaya@peregrinecommunications.com.

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk